კონფედენციალურობის პოლიტიკის გვერდი

  • Home
  • კონფედენციალურობის პოლიტიკის გვერდი

კონფედენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენთვის მომხმარებელზე ზრუნვა პრიორიტეტს წარმოადგენს, სადაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. პერსონალური მონაცემების დამუშავება გვეხმარება საიტის უფრო მეტად გამარტივებაში, ამას გარდა მონაცემების დამუშავება გვეხმარება პროდუქტებისა და სერვისების განვითარებაში, მარკეტინგული აქტივობების განხორციელებაში, მომსახურე ბანკის მიერ გადახდების მართვაში, მომხმარებლების პრეტენზიებისა და შენიშვნებზე რეაგირებაში, ჩვენი ვებ-გვერდის და მთლიანი სისტემის არასათანადო გამოყენებისა და დანაშაულის პრევენციაში, როგორც მომხმარებლის ასევე კომპანიის კანონიერი ინტერესების დაცვაში. აღნიშნული დოკუმენტით გიზიარებთ თუ რა საფუძვლით და მიზნით მოიპოვება და მუშავდება თქვენი პერსონალურ მონაცემები და რა სამართლებრივი და ტექნიკური საშუალებებით ხდება მათი დაცვა. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის მიღებით თქვენ აცნობიერებთ და აცხადებთ, რომ თქვენთვის გასაგებია და თანახმა ხართ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება მოხდეს ამ პოლიტიკის შესაბამისად.

რისთვის ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას?

ჩვენს მიერ შეგროვებული მონაცემები (როდესაც მომხმარებელი რეგისტრირდება ან ავტორიზაციას გადის ჩვენს ვებ-გვერდზე, აგრეთვე იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი მიმართავს რაიმე სახის მომსახურებისა ან პროდუქციის შესახებ ინფორმაციის მიღების მიზნით, იქნება ეს ელ. ფოსტით, ონლაინ დახმარების, წერილობითი ფორმით თუ სატელეფონო ზარით.) შეიძლება გამოყენებული იქნეს შემდეგი მიზნებისთვის:

  •  თქვენი ინფორმაცია გვეხმარება, უკეთესად მოვერგოთ თქვენს ინდივიდუალურ საჭიროებებს.

  •  ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ გავაუმჯობესოთ ჩვენი შეთავაზებები, თქვენგან მიღებული ინფორმაციებით და უკუკავშირზე დაყრდნობით გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებ-გვერდი.

  • თქვენი ინფორმაცია გვეხმარება მომსახურების გაუმჯობესებაში, რათა უფრო ეფექტურად განვახორციელოთ თქვენი მოთხოვნებისა და საჭიროებების მხარდაჭერა.

  •  თქვენს მიერ მოწოდებული ელ.ფოსტის მისამართი შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენს მიერ შეძენილი ან მოთხოვნილი პროდუქციის შესახებ ინფორმაციის გამოსაგზავნად. ამასთან, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სიახლეების, განახლებების, დაკავშირებული პროდუქციის ან მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად.

როგორ ვიცავთ თქვენს ინფორმაციას

  •  თქვენი ინფორმაცია, არ გაიყიდება, გაიცვლება, ან გადაეცემა სხვა ნებისმიერ კომპანიას რაიმე მიზეზით თქვენი თანხმობის გარეშე. მომხმარებლების პერსონალური ინფორმაციის მონაცემების დასაცავად ვიყენებთ თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და საერთაშორისოდ აღიარებულ სისტემებს, რომლებსაც გააჩნია მრავალწლიანი გამოცდილება ბაზარზე.

მონაცემთა გაზიარება

  • მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაციის გადაცემა შეიძლება მოხდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში ინფორმაციაზე სამართალდამცავი ორგანოებისათვის წვდომის დაშვება.
  •  გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ როდესაც მომხმარებელი ვებ-გვერდზე ახორციელებს ნივთის შეძენას, ამ დროს ბარათის შესახებ ინფორმაცია კომპანიისათვის ხელმიუწვდომელია, შესაბამისად მსგავსი ინფორმაციის შენახვა კომპანიაში არ ხდება.

  •  გასათვალისწინებელია, რომ ინტერნეტ სივრცე არ წარმოადგენს 100%_ით დაცულ გარემოს და ინფორმაციას რომელსაც ინტერნეტის მეშვეობით ვამუშავებთ, ყოველთვის არის იმის ალბათობა რომ მასზე არასანქცირებული წვდომა მოიპოვონ მესამე პირებმა, როგორც ლოკალურად ასევე გლობალურად.

ასაკობრივი ზღვარი

ვებ-გვერდის მომსახურება მომხმარებლებისთვის ჩვენი პოლიტიკის თანახმად არ არის გამიზნული 18 წლამდე მიუღწეველი პირებისათვის, ამიტომ თუ თქვენ არ ხართ სრულწლოვანი, თქვენ ვერ ისარგებლებთ ჩვენი საიტით (სრულყოფილი მოხმარების ჭრილში).

 თქვენი თანხმობა

ვებ-გვერდზე პერსონალური ინფორმაციის შენახვის კონკრეტული ვადა განსაზღვრული არ არის. www.serviceman.ge იტოვებს უფლებას კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე და/ან სხვა გარემოებათა გათვალისწინებით შეიცვალოს წინამდებარე პერსონალური მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა.
ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია პერიოდულად შეამოწმოს ვებგვერდზე ნებისმიერი ცვლილება პერსონალური მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის განყოფილებაში. Serviceman.ge-ს საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ჩვენ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას